Be Romanian For a Day Festival
  II edition- Los Angeles -2017

Romanian Festival is an annual two-day celebration of the cultural diversity in Los Angeles.The outdoor celebration allows for the cultural and artistic products of community members to be an inviting opportunity for engagement and empathy among diverse groups who may not otherwise interact.Our goal is to raise local awareness of those newly arriving in our community and increase racial and ethnic tolerance through music, dance, storytelling,craft, and ethnic cuisine.

Festivalul Românesc este o sărbătoare anuală de două zile a diversității culturale din Los Angeles. Sărbătorirea în aer liber permite ca produsele culturale și artistice ale membrilor comunității să aiba o ocazie primitoare si in angajarea sau cunoasterea diverselor grupuri care nu interacționează altfel. Scopul este de a crește gradul de conștientizare locală a celor care sosesc în comunitatea noastră și de a crește toleranța rasială și etnică prin muzică, dans, povestiri, meserii și bucătăria etnică.

why Be Romanian for a Day?

Want to Help?

If you would like to support our educational mission, please consider a tax-free donation.

Dacă doriți să sprijiniți misiunea noastră educațională, vă rugăm să luați în considerare o donatie pentru aceasta cauza



The Multicultural Festival"Be Romanian for a Day" is centered on celebrating the uniqueness of the Romanian Community by bringing different cultural groups together to learn, explore and celebrate each other and enhance unity among family. This festival is derived from the idea that we are all different and unique, and yet, we are all the same. We may look different, speak different languages, and hold different practices and beliefs. But when we look inside ourselves, we are still the same and there is still so much to learn and benefit from each other’s different culture. Multiculturalism is more than just the acknowledgment of a diverse cultural background. Here in metro Los Angeles area we witness the intertwining and interaction between cultures, local and international, and the positive influences they play on each other.


Festivalul multicultural "Be Romanian for a Day" este centrat pe sărbătorirea unicității comunității românești si prin aducerea unor grupuri culturale diferite pentru a învăța, explora și sărbători reciproc și pentru a putea spori unitatea în rândul familiei. Acest festival este derivat din ideea că suntem cu toții diferiți și unici, dar totuși suntem la fel. Putem să arătăm diferit, să vorbim limbi diferite și să avem diferite practici și credințe. Dar când ne uităm în noi înșine, suntem în continuare aceiași și încă mai avem multe de învățat și de a beneficia de cultura diferită a celuilalt. Multiculturalismul este mai mult decât recunoașterea unui fundal cultural divers. Aici, în zona metro din Los Angeles, asistăm la interconectarea și interacțiunea dintre culturi, la nivel local și internațional, și influențele pozitive pe care le joacă unii pe alții.




Become a vendor or sponsor?

contact us

Name
Email
Are you a talented musician, artist or performer
The purpose of the Romanian Literature Festival is to improve literacy by motivating our community members  to read and write, and these inspirational presentations do just that!


Scopul festivalului de literatură românească este de a îmbunătăți nivelul de alfabetizare motivând membrii comunității noastre să citească și să scrie, iar aceste prezentări de inspirație fac doar asta!